การขอใบอนุญาตรับซื้อของเก่า

การขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาต ที่อำเภอ

สำหรับคนที่ต่อใบอนุญาต (ใบเก่าหมดอายุ)

เอกสารที่ต้องเตรียมไปที่อำเภอ

 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 3 รูป
 2. บัตรประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาต
 4. ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านของร้าน และหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ กรณีเช่าที่
 5. โฉนดที่ดิน (เพิ่มมาปี64) ถ่ายเป็นสำเนาขนาด A4
 6. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 7. สำเนาใบอนุญาตรับซื้อของเก่าปีล่าสุด

สำหรับคนใหม่ยังไม่เคยทำ

 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 3 รูป
 2. บัตรประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาต
 4. ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านของร้าน และหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ กรณีเช่าที่
 5. โฉนดที่ดิน (เพิ่มมาปี64) ถ่ายเป็นสำเนาขนาด A4
 6. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 7. แผนที่ร้าน

*** ทางอำเภอก็จะให้หนังสือว่าเรายื่นใบคำร้องแล้ว  และมีเอกสารให้ไปตรวจสอบลายนิ้วมือ ตรวจประวัติต่างๆ ที่สถานีตำรวจ (ติดสำเนาบัตรประชาชนไปอีก 1 ใบ รออนุมัติจากอำเภอ น่าก่อนพฤษภาคมอีกปี เรียกมาจ่ายตัง 5000 บาท 

   สนใจธุรกิจ www.jobrecycle.com