เชื้อเพลิงขยะRDF

การลงทุนเปลี่ยนขยะล้นเมือง ให้กลายเป็นพลังงานกันดีกว่า


                     ถ้าเราจะนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้เพื่อการเผาไหม้ โดยตรงมักก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งานเนื่องจากความไม่แน่นอนในองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็น**ขยะมูลฝอย ** ที่ผสมขยะแบบมีทั้งอุณหภูมิสูง และต่ำ มูลค่าที่บางตัวมีมูลค่าสูงกว่านำมาเผา และสามารถเข้าไปในกระบวนการรีไซเคิลได้เลย
**(ขยะมูลฝอย หมายถึงขยะที่รวบรวมกันอยู่โดยไม่ผ่านการคัดแยกชนิดมา เช่น ถังขยะรวมๆมีทั้งเศษอาหาร ขวดแก้ว กระดาษ หรือกองขยะที่ชุมชนรวมๆทิ้งกัน เราจะไม่รวมขยะรีไซเคิลที่อยู่ตามร้านรับซื้อของเก่า หรือโรงงานผลิตเศษวัสดุมานะเพราะเขามีชนิดเดียวซึ่งง่ายกับการคัดแยก )
ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้งขยะมูลฝอยเหล่านี้มีค่าความร้อนต่ำ มีปริมาณเถ้าและความชื้นสูง ขยะเหล่านี้ก่อความยุ่งยากให้กับผู้วางแผนออกแบบโรงเผาและผู้ปฎิบัติและควบคุมการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย การแปรรูปขยะมูลฝอยโดยผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอยเพื่อทำให้ กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF) จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่งเชื้อเพลิงขยะที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน ได้


     เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

                             

    รูปแบบการแปรรูปมีหลายชนิดมากนะครับ จะเป็นก้อน เป็นเส้นแบบไหนก็ได้ครับ แล้วแต่การออกแบบเครื่องจักร และชนิดที่จะมาทำ แต่ส่วนใหญ่ จะแยกโลหะ พวกเหล็ก อลูมิเนียม ขวดแก้ว ออกมาก่อน การวางแผนการคัดแยกจึงสำคัญมากๆ และอีกตัวที่ต้องแยกออกมาคือ pvc ครับ เพราะ pvc เมื่อโดนความร้อนสูงจะมีกลิ่นเคมีที่เป็นอันตรายครับไม่เหมาะไปทำเชื่อเพลิง

                                       

    

       สอบถามปรึกษาการลงทุนโรงงานผลิดเชื้อเพลิงขยะ RDF โทร.083-0178802